google.com, pub-1504192386294985, DIRECT, f08c47fec0942fa0
עמוד הבית בלוג מס על ריבית הלוואה פרטית
מס על ריבית הלוואה פרטית
שתף
28 מאי 2024

​ ​מהי ריבית על הלוואה פרטית ומדוע היא חייבת במס?

ריבית על הלוואה פרטית היא התשלום שמקבל המלווה מהלווה עבור השימוש בכספו לתקופה מסוימת. בישראל, ריבית זו נחשבת כהכנסה חייבת במס עבור המלווה, בדומה להכנסות מעבודה או השקעות אחרות. חשוב להבין את ההשלכות המיסויות של ריבית על הלוואה פרטית, הן עבור המלווה והן עבור הלווה, על מנת להימנע מקנסות וסנקציות מצד רשות המסים.

מי חייב לשלם מס על ריבית מהלוואה פרטית?

המלווה, כלומר מי שנתן את ההלוואה הפרטית וקיבל את תשלומי הריבית, הוא זה שנדרש לשלם את המס על הכנסות הריבית שהתקבלו. האחריות המלאה לדיווח ולתשלום המס חלה על מקבל הריבית, ולא על מי שלקח את ההלוואה. חשוב להדגיש כי גם אם מדובר בהלוואה מיידית בין צדדים פרטיים, עדיין יש לעמוד בחובות המס הרלוונטיות. על המלווה לשמור את כל המסמכים והאסמכתאות הנוגעים להלוואה ולתשלומי הריבית, ולדווח עליהם באופן מלא ומדויק לרשויות המס.

כיצד מחושב מס על ריבית מהלוואה פרטית?

חישוב המס על הכנסות ריבית מהלוואה פרטית מתבצע באופן הבא:

 • שיעור המס החל על הכנסות ריבית בשנת המס 2023 הוא 15% (פחות מס ייסף של 3% למי שהכנסתו השנתית מריבית עולה על 273,280 ש"ח).
 • המס מחושב ומוטל רק על סכום הריבית שהתקבל בפועל, ולא על קרן ההלוואה עצמה.
 • לדוגמה: אם הלוואה פרטית של 100,000 ש"ח נושאת ריבית שנתית של 5%, והמלווה קיבל באותה שנה 5,000 ש"ח ריבית, הוא יידרש לשלם מס של 750 ש"ח (15% מסכום הריבית).

חשוב לזכור שחבות המס חלה על כלל הכנסות הריבית של המלווה מכל ההלוואות הפרטיות שהעמיד, ולא על כל הלוואה בנפרד. על המלווה לסכום את כל הכנסות הריבית שקיבל במהלך שנת המס, ולחשב את המס בהתאם לשיעורים שפורטו לעיל.

מתי ואיך יש לדווח ולשלם את המס על ריבית מהלוואה פרטית?

על מנת לעמוד בדרישות החוק ולהימנע מקנסות וסנקציות, חשוב לדעת מתי ואיך לדווח ולשלם את המס על הכנסות ריבית מהלוואה פרטית. ככלל, יש לדווח על הכנסות אלו במסגרת הדוח השנתי (טופס 1301) ולשלם את המס בהתאם. להלן פירוט המועדים והשלבים העיקריים:

 • דיווח שנתי – יש לכלול את הכנסות הריבית בדוח השנתי המוגש לרשות המסים, תחת סעיף הכנסות מריבית. המועד להגשת הדוח השנתי הוא עד ה-30 באפריל בשנה העוקבת.
 • מקדמות – במקרים מסוימים, כמו הכנסות ריבית גבוהות, ייתכן שתידרש לשלם מקדמות על חשבון המס במהלך השנה. רשות המסים תודיע לך אם הינך נדרש לכך.
 • תשלום המס – לאחר הגשת הדוח השנתי, רשות המסים תחשב את יתרת המס לתשלום (או להחזר) בהתבסס על הדיווח. יש לשלם את המס עד המועד הנקוב בהודעת השומה.

למילוי הטפסים ותשלום המס, ניתן להיעזר בשירותי המס המקוונים של רשות המסים או פנייה לייעוץ של רואה חשבון או יועץ מס. חשוב להקפיד על מילוי נכון של הדיווחים ועמידה במועדי התשלום, כדי להימנע מקנסות, ריבית פיגורים וסנקציות מצד הרשויות.

האם ניתן לקזז הפסדים כנגד הכנסות ריבית מהלוואה פרטית?

ככלל, ניתן לקזז הפסדים שוטפים כנגד הכנסות ריבית מהלוואה פרטית, בכפוף לתנאים ומגבלות מסוימים. הפסדים אלו יכולים לנבוע ממקורות שונים כמו הפסדים מעסק או משלח יד, הפסדי הון ועוד. עם זאת, קיימות מספר מגבלות על קיזוז ההפסדים:

 • הפסדים ניתנים לקיזוז רק כנגד הכנסה חייבת באותה שנת מס. לא ניתן לקזז הפסדים מול הכנסות ריבית משנים קודמות או עתידיות.
 • ניתן לקזז הפסדים רק עד לגובה סכום הכנסות הריבית בשנת המס הרלוונטית. הפסדים עודפים ניתן להעביר לקיזוז בשנים הבאות.
 • יש לוודא כי ההפסדים עומדים בקריטריונים שנקבעו בחוק לצורך קיזוז, כגון דרישות תיעוד ואסמכתאות מתאימות.

חשוב להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון על מנת לקבל הדרכה ספציפית לגבי קיזוז הפסדים אל מול הכנסות ריבית מהלוואה פרטית, בהתאם לנתונים האישיים והכספיים הרלוונטיים.

מה קורה במקרה של אי-תשלום מס על הכנסות ריבית?

אי-דיווח ותשלום של המס על הכנסות ריבית מהלוואה פרטית במועד עלול להוביל להשלכות שליליות מצד רשות המסים. בין ההשלכות האפשריות:

 • הטלת קנסות כספיים משמעותיים על המלווה שלא דיווח ושילם את המס במועד
 • צבירת ריבית פיגורים על סכום המס שלא שולם, מה שמגדיל את החוב לרשות המסים
 • נקיטת הליכי אכיפה מנהליים ומשפטיים מצד רשות המסים לגביית החוב
 • במקרים מסוימים, אי-תשלום מס במזיד עלול אף להוביל לסנקציות פליליות

לכן, חשוב מאוד להקפיד על דיווח ותשלום מס במועד על הכנסות ריבית מהלוואות פרטיות, בהתאם להנחיות החוק ורשות המסים. מילוי החובות כלפי רשות המסים ימנע קנסות, ריבית פיגורים וסנקציות, ויאפשר ניהול מיטבי של ההשקעות וההלוואות הפרטיות.

סיכום – חשיבות תשלום מס על ריבית מהלוואה פרטית

לסיכום, חשוב להבין כי ריבית המתקבלת מהלוואות חוץ בנקאיות מהיום להיום או מכל הלוואה פרטית אחרת, נחשבת כהכנסה חייבת במס בישראל. על מקבל הריבית (המלווה) חלה האחריות לדווח ולשלם את המס על הכנסה זו, בשיעור המס השולי החל עליו. יש להקפיד על דיווח ותשלום המס במועד, כפי שנקבע בחוק, על מנת להימנע מקנסות, ריבית פיגורים וסנקציות אפשריות מצד רשות המסים. זכרו, עמידה בחובות המס היא חובתו של כל אזרח, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מניהול כלכלי אחראי ותקין של ההכנסות וההוצאות הפרטיות.

 

במידה והינכם מעוניינים בלקיחת הלוואה, חברת לד אביבים מעניקה שירותי אשראי ומימון בנקאי למגוון רחב של מטרות

לבדיקת זכאות להלוואה מיידית חייגו

סגור טופס

תפריט נגישות